Skip to main content Skip to search

בוררות

מהי בוררות?
בוררות היא אחת השיטות ליישוב סכסוכים, בהם הצדדים פונים לצד שלישי אשר ישמש כבורר ויכריע בסכסוך.
תפקידו של הבורר הוא להכריע בסכסוך בין הצדדים – בדיוק כמו שופט בהליך משפטי, הבורר אינו משמש כמגשר ואין לו מטרה להביא את הצדדים להידברות או להסכמות, אלא להכריע בסכסוך.
הבוררות הוסדרה בחוק באמצעות חוק הבוררות ומחייבת את הצדדים לערוך הסכם בוררות (לעיתים נקרא בשם "שטר בוררות"). סעיפי בוררות הם סעיפים סטנדרטיים בהסכם רבים ובתקנונים שונים, של איגודים שונים. חשוב לציין, כי לא בכל עניין אפשר לפנות לבוררות ובחוק קיימת רשימה של נושאים אשר לא ניתן לדון בהם בבוררות, בין היתר: זכויות סוציאליות, מעמד אישי, משמורת קטינים, פירוק חברה ושותפים ועוד.

זהות הבורר:
ברמת העקרון, כל אדם יכול להיות בורר, אין דרישת הכשרה לבורר ואף לא השכלה מיוחדת, יחד עם זאת, ברור כי צדדים אשר רוצים להגיע לתוצאה מקצועית יעדיפו בורר מקצועי אשר מכיר את התחום ומצוי ברזי ניהול הבוררות.

יתרונות הבוררות
לבוררות יתרונות רבים, שליטה על זהות הבורר, ניהול מעמיק ומקצועי של הסכסוך, מהירות ההכרעה, סופיות הדיון.

שליטה על זהות הבורר: בניגוד להליך משפטי בו אין לצדדים כל יכולת לשלוט במוטב אשר יישב ויכריע, בהליך הבוררות יש והצדדים מסכימים על זהות הבורר עצמו, יש המפקידים את מינוי זהות הבורר בידי גוף שלישי, יש הסכמים בהם כל צד ממנה בורר משלו.
ניהול מעמיק ומקצועי של הסכסוך- בניגוד להליך משפטי, הליך הבוררות אינו מוגבל בזמן, ולבורר יש האפשרות לשבת עם הצדדים ולהתעמק בסכסוך בלי כל הגבלה של זמן ובתדירות גבוה, לשמוע כמות עדים בלתי מוגבלת, להשקיע את כל המשאבים, ולהבין את הסכסוך לעומקו ובהתאם לתת הכרעה מתאימה.

מהירות ההכרעה: בניגוד להליכים משפטיים אשר בדרך כלל מתנהלים במשך שנים רבות עד לקבלת הכרעה שיפוטית, הליך הבוררות הינו הליך בו הצדדים יכולים לשלוט במהירות וביעילות בניהול הליך הבוררות עד להכרעה, הן בהסכם הבוררות בו ניתן לקצוב זמנים, והן בפועל בניהול הליך הבוררות.

פרטיות וסודיות: הליך הבוררות הינו הליך אשר מתנהל בין הצדדים בלבד, בניגוד להליכים אשר מתנהלים בבית המשפט ובהתאם לחוק לפומביות הדיון אף מפורסמים וניתן למוצאם ברשת האינטרנט, הליך הבוררות הינו פרטי ואינו מפורסם. יתרה מכך הצדדים יכולים במסגרת הסכם הבוררות אף לדרוש כי על ההליך תחול סודיות וצד אשר יזכה בהליך לא יוכל לפרסמו.

גמישות בניהול בניהול: בניגוד להליך אשר מתנהל בבית המשפט בו שופט אשר דן בסכסוך כבול לכללים ולחוקים אשר מחייבים אותו בניהול התיק ואף בפסיקתו, הבורר אינו כבול לכללים אלו ואינו צריך לפסוק בהתאם למגבלות ראייתיות או פרוצדורליות, אלא לנהל את הליך בגמישות ולפסוק בהתאם לנתונים אשר הובאו בפניו.

סופיות הדיון: על פסק הבוררות לא ניתן לערער באופן רגיל, החלטת הבורר היא סופית. צד שזכה בבוררות רשאי לפנות בהליך לבית המשפט ולבקש את אישור הפסק, לאחר האישור יקבל פסק הבוררות תוקף של פסק דין וניתן יהיה לאכוף אותו באמצעות הליכי הוצאה לפועל. בית המשפט אשר מאשר את פסק הבוררות אינו בודק את תוכנו של פסק הבורות, אינו מאשר את נכונותו ואינו בודק כל עניין, פרט לשאלה האם פסק הבורר ניתן על ידי בורר שנוסמך לכך על ידי הצדדים, והאם הבקשה לביטול הוגשה במועד. העילות לביטול פסק בררות מפורטות בחוק הבוררות ומהוות רשימה סגורה.

מכל הסיבות הפורטות לעיל, אין כל ספק כי הליך הבוררות הינו הליך יעיל, מקצועי ומתאים לסיום מהיר של סכסוכים, עורך דין דורון קמיר בעל נסיון של מעל 15 שנים בתחומי המשפט האזרחי מסחרי, משמש כבורר בסכסוכים בתחומי התמחותו, הבוררויות אשר מנהל עו"ד קמיר מתנהלות באופן המאפשר לצדדים להשמיע את כל טיעוניהם, להביא ראיות, ללא כל לחץ באווירה טובה ומכבדת, תוך ירידה לפרטי העובדות הצריכות עיון והעמקה עד לשלב מתן פסק בוררות מנומק ומפורט.

לקביעת פגישת ייעוץ הנך מוזמן לפנות אלינו ואנו נשמח לעמוד לרשותך.
חייגו עכשיו לייעוץ מקצועי ואישי